- Διαφήμιση -

Άγιος Αθανάσιος Κουρκούρης — Ο μικρός μεταβυζαντινός ναός στο Θησείο

Το μικρό μετέωρο που μέσα στα χρόνια είδε την πρωτεύουσα να αλλάζει και να μεταμορφώνεται

Η μικρή εκκλη­σία του Αγί­ου Αθα­να­σί­ου του Κουρ­κου­ρή, στη γει­το­νιά του Θησεί­ου των Αθη­νών, τιμά­ται στο όνο­μα του Αγί­ου Αθα­να­σί­ου του Αθω­νί­του. Μικρή μονό­κλι­τη κερα­μο­σκε­πής βασι­λι­κή, με αυθε­ντι­κές δια­στά­σεις μόλις 2,50 Χ 5μ., γνώ­ρι­σε χρό­νια μονα­ξιάς αλλά και χρό­νια δόξας. Επί Τουρ­κο­κρα­τί­ας, έρη­μη και καμα­ρω­τή, ανε­μο­δερ­νό­ταν υπε­ρή­φα­νη στη θέση της, έξω από τα τεί­χη της πόλης. Από τα χρό­νια του Καπο­δί­στρια όμως, η προ­νο­μια­κή θέση της προ­σέλ­κυ­σε τους φιλό­δο­ξους εμπό­ρους γης.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στην Ομά­δα μας στο Facebook:

Ιστο­ρι­κό Κέντρο — Ψυρ­ρή — Πλά­κα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.