- Διαφήμιση -

Αττικό Φυτωριακό Πάρκο — Χώρος μοναδικού φυσικού κάλους που προσφέρει ηρεμία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και επαφή με τη φύση

Μια όαση που, μέσω κηποτεχνικών εφαρμογών αλλά και επιτευγμάτων της επιστήμης, σε αγκαλιάζει και καλεί να μάθεις τα μυστικά της

Είναι ένα τεχνη­τό δάσος μέσα στον αστι­κό ιστό, με αγρο­τι­κές εφαρ­μο­γές δίπλα σε κηπο­τε­χνι­κές δια­μορ­φώ­σεις, με ανα­πα­ρα­στά­σεις τοπί­ων δίπλα σε καλ­λιέρ­γειες, με φυτά, έντο­μα, ζώα και ανθρώ­πους να συμ­βιώ­νουν μέσα σε ένα οικο­λο­γι­κό και καθα­ρό περιβάλλον.
Το Πάρ­κο δίνει την ευκαι­ρία σε σχο­λεία ή σε ομά­δες εργα­σί­ας, όπως και σε άλλους ενδια­φε­ρό­με­νους, να εκφρά­σουν τη δημιουρ­γι­κή τους ικα­νό­τη­τα, με δωρε­άν παρα­χώ­ρη­ση χώρου και φυτο­τε­χνι­κού υλι­κού. Είναι μια συν­δρο­μή στην προ­σπά­θεια ανά­πτυ­ξης της ικα­νό­τη­τας συνερ­γα­σί­ας και ομα­δι­κής δου­λειάς αλλά και διά­πλα­σης ενερ­γών πολιτών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.