- Διαφήμιση -

Florentina Holzinger TANZ — Μια χορευτική performance που ανατρέπει τα στερεότυπα για το γυναικείο σώμα

Το λυσσαλέο κυνήγι της χορευτικής τελιότητας μέσα σε ένα οπερατικό σκηνικό

9 & 10 Σεπτεμ­βρί­ου, 21:00  Πει­ραιώς 260 (Χώρος Δ)

Florentina Holzinger

H Αυστρια­κή χορο­γρά­φος και περ­φόρ­μερ Φλο­ρε­ντί­να Χόλ­τσιν­γκερ σπού­δα­σε χορο­γρα­φία στο School for New Dance Development (SNDO) του Άμστερ­νταμ. Δια­κρί­θη­κε από τα πρώ­τα της καλ­λι­τε­χνι­κά βήμα­τα κερ­δί­ζο­ντας το 2012 το Prix «Jardin d’Europe» στο ImpulsTanz Festival με τη σόλο περ­φόρ­μανς Silk. Το υβρι­δι­κά έργα της κινού­νται ανά­με­σα στην υψη­λή και την ποπ δημιουρ­γία. Το ΤΑΝΖ/ΧΟΡΟΣ μαζί με τα βρα­βευ­μέ­να Recovery και Apollonαπο­τε­λούν ξεχω­ρι­στά μέρη μιας τρι­λο­γί­ας αφιε­ρω­μέ­νης στο σύμπαν της γυναι­κεί­ας σωμα­τι­κό­τη­τας, με έμφα­ση στη διε­ρεύ­νη­ση των δυνα­το­τή­των του γυναι­κεί­ου σώμα­τος στην προ­σπά­θειά του να αντα­πε­ξέλ­θει σε συν­θή­κες ακραί­ας πίε­σης και πει­θαρ­χί­ας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.