- Διαφήμιση -

«Μαύρες Πέτρες» — Ποια περιοχή της Αθήνας ονομαζόταν έτσι ;

Από τις γειτονιές που άλλαξαν όνομα αλλά όχι και ύφος, έχει κρατήσει το άρωμα της Παλιάς Αθήνας

Η Παλιά Αθή­να έχει ένα σωρό ιστο­ρί­ες να σου διη­γη­θεί που θα σε ταξι­δέ­ψουν σε άλλες επο­χές που μπο­ρείς να ανα­γνω­ρί­σεις μόνο από φωτο­γρα­φί­ες. Περιο­χές και γει­το­νιές που έχουν πια αλλά­ξει όψη, ακό­μη και όνο­μα. Όπως και μια πασί­γνω­στη περιο­χή στο κέντρο της Αθή­νας στην οποία έχεις κάνει σίγου­ρα πολ­λές φορές βόλ­τα η οποία κάπο­τε λεγό­ταν «Μαύ­ρες Πέτρες». Από την ομορ­φιά που έχει σήμε­ρα αυτή η γει­το­νιά, δύσκο­λα θα κατα­λά­βεις ποια είναι. Ο λόγος για τα πανέ­μορ­φα και γρα­φι­κά Ανα­φιώ­τι­κα στην Πλά­κα. Ιδιαί­τε­ρη ιστο­ρία και γεγο­νό­τα τα συνοδεύουν…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.