- Διαφήμιση -

Αίγινα — Το ανεκτίμητο στολίδι του Αργοσαρωνικού

Μία απόδραση για το Σαββατοκύριακο όπου όλα θα αποκτήσουν ξανά μαγεία!

Η Αίγι­να δια­θέ­τει πανάρ­χαια ιστο­ρία και για αυτό το λόγο αρκε­τά αξιο­θέ­α­τα αρχαιο­λο­γι­κού και ιστο­ρι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος. Το πανέ­μορ­φο φυσι­κό περι­βάλ­λον, η του­ρι­στι­κή της ανά­πτυ­ξη και η πολύ κοντι­νή από­στα­ση της Αίγι­νας από την Αθή­να, την κάνουν ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό για μικρές και μεγά­λες απο­δρά­σεις από την καθη­με­ρι­νό­τη­τα καθό­λη τη διάρ­κεια του χρόνου.

Στην Αίγι­να θα βρεί­τε κοσμο­πο­λί­τι­κες οργα­νω­μέ­νες παρα­λί­ες, εξαι­ρε­τι­κή τοπι­κή και διε­θνή κου­ζί­να, πευ­κο­δά­ση που φτά­νουν μέχρι τη θάλασ­σα και μεγά­λη ποι­κι­λία επι­λο­γών όσο αφο­ρά τη νυχτε­ρι­νή σας διασκέδαση.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αίγι­να σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.