- Διαφήμιση -

Πρεμιέρα για τον Δακτύλιο σήμερα — Μετά από δυο χρόνια απουσίας, επιστρέφει στις ζωές των Αθηναίων

Ψηφιακά πλέον η έκδοση άδειας κυκλοφορίας, τι πρέπει να γνωρίζετε

Από σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 25 Οκτω­βρί­ου έως και την Παρα­σκευή 22 Ιου­λί­ου 2022, τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στο κέντρο της Αθή­νας, ο λεγό­με­νος μικρός Δακτύλιος.

Ψηφια­κά, μέσω του daktylios.gov.gr, μπο­ρούν οι πολί­τες να εκδί­δουν το ειδι­κό σήμα για την ελεύ­θε­ρη κυκλο­φο­ρία στον δακτύ­λιο της Αθή­νας για τα φιλι­κά προς το περι­βάλ­λον οχή­μα­τα, σύμ­φω­να με τα κρι­τή­ρια του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μεταφορών.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.