- Διαφήμιση -

5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας: Συμμετέχουν 65 ποιητές από 12 διαφορετικά κράτη

Από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου

Μετά από δύο χρό­νια δια­δι­κτυα­κής διε­ξα­γω­γής του φεστι­βάλ, η Πάτρα θα έχει τη χαρά να φιλο­ξε­νή­σει και πάλι δια ζώσης 65 σημα­ντι­κούς ποι­η­τές  από 12 δια­φο­ρε­τι­κά κρά­τη. Το φετι­νό πρό­γραμ­μα επι­φυ­λάσ­σει πολ­λές εκπλή­ξεις για τους συμ­με­τέ­χο­ντες και το κοι­νό, με επι­σκέ­ψεις σε ανα­γνώ­σεις σε ιδιαί­τε­ρους χώρους και με εναλ­λα­κτι­κούς τρόπους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.