- Διαφήμιση -

Μαύρη Μύτη Αχαΐας: Η “απομακρυσμένη” παραλία που θα σε μαγέψει

Είναι μία από τις πιο απο­μα­κρυ­σμέ­νες παρα­λί­ες της δυτι­κής Αχα­ΐ­ας και από αυτές που οι λίγοι επι­λέ­γουν και όχι οι πολλοί.

Όμως ίσως σε αυτό να κρύ­βε­ται η μαγεία της. Ο λόγος για την παρα­λία της Μαύ­ρης Μύτης στην Λακ­κό­πε­τρα, ένα από τα πιο «πρω­τό­γο­να» παρα­θα­λάσ­σια μέρη της περιο­χής, από την άπο­ψη ότι δεν προ­σφέ­ρει πολ­λές παρο­χές υπη­ρε­σιών στους επι­σκέ­πτες του. Μία καντί­να είναι όλη και όλη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.