- Διαφήμιση -

Ζαχλωρού: Ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο για τους λάτρεις της φύσης

Ένα χωριου­δά­κι-κόσμη­μα, χτι­σμέ­νο στα βάθη ενός κατα­πρά­σι­νου φαραγ­γιού. Ένα τραί­νο που φήμες λένε ότι κάνει τέσ­σε­ρις φορές τη μέρα την ομορ­φό­τε­ρη δια­δρο­μή τραί­νου στην Ελλάδα.

Ένα μονο­πά­τι που ελίσ­σε­ται δίπλα στις ράγες του, οδη­γώ­ντας τα βήμα­τα των πεζο­πό­ρων του πάνω από 49 γεφυ­ρά­κια και κάτω από επι­βλη­τι­κά βρά­χια που αγγί­ζουν τον ουρανό.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.