- Διαφήμιση -

Αλφειός ποταμός: Στο «φως» ένα σπάνιο εύρημα αιώνων

Οικογένεια ανακάλυψε τυχαία μία περικεφαλαία

Ενώ τα μέλη της οικο­γέ­νειας βρί­σκο­νταν κοντά στην περιο­χή της Σαλ­μώ­νης, βρή­καν μέσα σε καλά­μια μία  περικεφαλαία.

Η οικο­γέ­νεια ενη­μέ­ρω­σε για το αρχαίο εύρη­μα τον δικη­γό­ρο Θοδω­ρή Αντω­νό­που­λο, προ­κει­μέ­νου να παρα­δώ­σουν την περι­κε­φα­λαία στην Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Ηλεί­ας, κάτι το οποίο έγι­νε την περα­σμέ­νη Δευτέρα.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.