- Διαφήμιση -

Δ. Μακεδονία — Κατασκευή του αγωγού Φυσικού Αερίου

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του 2023

Θέμα συζή­τη­σης στην πρώ­τη διε­ρευ­νη­τι­κή επα­φή που είχε κλι­μά­κιο της Δημό­σιας Επι­χεί­ρη­σης Αερίου…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.