- Διαφήμιση -

Η δροσιά στο καλοκαίρι σου βρίσκεται στο Ελατοχώρι Πιερίας

Ένας καταπράσινος προορισμός

Στους πρό­πο­δες των Πιε­ρί­ων Ορέ­ων, σκαρ­φα­λω­μέ­νο σε υψό­με­τρο περί­που χιλί­ων μέτρων, βρί­σκε­ται το μικρό Ελα­το­χώ­ρι Κατα­πρά­σι­νο, γρα­φι­κό με πυκνή βλά­στη­ση, μονο­πά­τια στη φύση και φιλό­ξε­νους κατοί­κους. που θα πρό­τει­ναν, μάλι­στα, ν’ απο­φύ­γε­τε να το επι­σκε­φτεί­τε τις βρο­χε­ρές μέρες με ομί­χλη, επι­μέ­νο­ντας ότι το καλο­καί­ρι του πάει πολύ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.