- Διαφήμιση -

Greek Hospitality Awards: Η Κρήτη αναδείχθηκε η πιο φιλόξενη Περιφέρεια της Ελλάδας

Τα βρα­βεία Greek Hospitality Awards, κατα­ξιω­μέ­νος θεσμός επι­βρά­βευ­σης της ελλη­νι­κής φιλο­ξε­νί­ας, απο­νε­μή­θη­καν για 9η συνε­χή χρο­νιά τελώ­ντας υπό την αιγί­δα του υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού και του ΕΟΤ. Η λαμπρή τελε­τή, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε κεντρι­κό ξενο­δο­χείο της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.