- Διαφήμιση -

Καλάμι: Ένα χωριό της Κρήτης έρημο και εγκαταλειμμένο!

Χωριά-φαντάσματα, με σπίτια χαλάσματα, ερημωμένα από κάθε είδους ζωή!

Το Καλά­μι ήταν κάπο­τε ένα χωριό με εκα­το­ντά­δες κατοί­κους και σήμε­ρα το μόνο που έχει απο­μεί­νει είναι εγκα­τα­λειμ­μέ­να κτήρια.

Βρί­σκε­ται στο νομό Ηρα­κλεί­ου, περί­που 30 χιλιό­με­τρα από την Ιεράπετρα.

Είναι χτι­σμέ­νο στα 500 μέτρα υψό­με­τρο, ιδιαί­τε­ρα γρα­φι­κό και όμορ­φο και η ιστο­ρία του χάνε­ται στα τέλη της ενε­το­κρα­τί­ας και στις αρχές της τουρ­κο­κρα­τί­ας. Το “ψωριό- φάνατσμα”

Δεν εγκα­τα­λεί­φθη­κε εξαι­τί­ας κάποιου φυσι­κού φαι­νο­μέ­νου, αλλά επει­δή οι κάτοι­κοί του έφυ­γαν από τον τόπο τους ανα­ζη­τώ­ντας καλύ­τε­ρη τύχη επαγ­γελ­μα­τι­κά στις μεγα­λου­πό­λεις της Κρήτης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.