- Διαφήμιση -

Οινοποιείο Διαμαντάκης — Η σύγχρονη μονάδα παραγωγής ποιοτικών οίνων στην Κρήτη

Στόχος η καλλιέργεια ποικιλιών που συνδυάζονται αρμονικά με το μοναδικό μικροκλίμα της περιοχής για τη δημιουργία εκλεκτών κρασιών

Το Οινο­ποιείο Δια­μα­ντά­κης ιδρύ­θη­κε το 2007 από τα μέλη της οικο­γέ­νειας Νικο­λά­ου Γ. Δια­μα­ντά­κη. Η έδρα του οινο­ποιεί­ου βρί­σκε­ται νοτιο­δυ­τι­κά της πόλης του Ηρα­κλεί­ου, στην καρ­διά της επαρ­χί­ας Μαλε­βι­ζί­ου, έξω από το γρα­φι­κό χωριό Κάτω Ασί­τες. Εκεί, με θέα τους ανα­το­λι­κούς πρό­πο­δες του Ψηλο­ρεί­τη ο ιδιό­κτη­τος αμπε­λώ­νας του φιλο­ξε­νεί ελλη­νι­κές αλλά και διε­θνείς ποικιλίες.

Μέρι­μνα της οικο­γέ­νειας είναι η δημιουρ­γία οίνων υψη­λής ποιό­τη­τας με προ­σεγ­μέ­νη φρο­ντί­δα καθ’ όλη τη διάρ­κεια της παρα­γω­γι­κής διαδικασίας:.από την καλ­λιέρ­γεια του αμπε­λώ­να μέχρι και την οινο­ποί­η­ση των κρα­σιών στις σύγ­χρο­νες εγκα­τα­στά­σεις του οινο­ποιεί­ου. Τοπι­κές ποι­κι­λί­ες της Κρή­της, όπως Λιά­τι­κο, Βιδια­νό και Μαν­δη­λα­ριά, αξιο­ποιού­νται από τους ανθρώ­πους του κτή­μα­τος με βάση τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του μικρο­κλί­μα­τος της περιο­χής βγά­ζο­ντας εκλε­κτούς οίνους που κερ­δί­ζουν τις εντυ­πώ­σεις σε διε­θνείς δια­γω­νι­σμούς.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.