- Διαφήμιση -

Ηράκλειο: Γλύπτης φτιάχνει έργα διαμαρτυρίας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Τίτλος του έργου είναι «Ο άνε­μος της επι­στρο­φής» (Viento de regressο στα ισπα­νι­κά). Η φόρ­μα του γλυ­πτού παρα­πέ­μπει σε αρχαία κολώ­να ιωνι­κού ρυθ­μού, με κιο­νό­κρα­νο το οποίο ξετυ­λί­γε­ται και απλώ­νε­ται, «όπως απλώ­θη­καν σε όλο τον κόσμο, οι τέχνες, οι οποί­ες γεν­νή­θη­καν στην Ελλά­δα» επι­ση­μαί­νει ο Μανώ­λης Χαρκούτσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.