- Διαφήμιση -

Κρήτη: Το κόκκινο σκαθάρι απειλεί το φοινικόδασος Βάι

Ανη­συ­χία για το φοι­νι­κό­δα­σος Βάι στην ανα­το­λι­κή Κρή­τη προ­κα­λεί ο εντο­πι­σμός κόκ­κι­νου σκα­θα­ριού στον ενδη­μι­κό φοί­νι­κα του Θεό­φρα­στου (Phoenix theophrastii), με τον διευ­θυ­ντή Δασών Λασι­θί­ου να κρού­ει τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τη σωτη­ρία του μονα­δι­κού αυτού μνη­μεί­ου της κρη­τι­κής φύσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.