- Διαφήμιση -

Άνδρος: Η αρχοντική καπετάνισσα

Το μοναδικό νησί που κινείται σε τρεις ταχύτητες

Λόγω της κομ­βι­κής της θέσης στον θαλάσ­σιο εμπο­ρι­κό άξο­να από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και τον Εύξει­νο Πόντο προς τη δυτι­κή Μεσό­γειο, η Ανδρος πρω­τα­γω­νί­στη­σε στην ελλη­νι­κή ναυ­τι­λία, ιδί­ως κατά τους νεό­τε­ρους χρό­νους. Το 1887 διέ­θε­τε 111 ιστιο­φό­ρα, που έφτα­ναν έως την Ινδία και την Αμε­ρι­κή. Στο πέρα­σμα από το ιστίο στον ατμό ήταν δυνα­μι­κά παρού­σα, έτσι το 1939 στην Ανδρο ήταν νηο­λο­γη­μέ­να 80 ατμό­πλοια, φέρ­νο­ντας το νησί στη δεύ­τε­ρη θέση μετά τον Πει­ραιά και ανα­δει­κνύ­ο­ντάς το σε λίκνο του εφοπλισμού.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.