- Διαφήμιση -

Διακοπές στην πολύχρωμη «αρχόντισσα» των Δωδεκανήσων

Στην άκρη του Αιγαί­ου και πολύ κοντά στη Ρόδο, βρί­σκε­ται η Σύμη, η οποία δεν έχει τίπο­τα να ζηλέ­ψει από την κοσμο­πο­λί­τισ­σα γει­τό­νισ­σά της. Εξάλ­λου, η μικρή αρχό­ντισ­σα των Δωδε­κα­νή­σων απο­τε­λεί πλέ­ον δημο­φι­λή προ­ο­ρι­σμό για δια­κο­πές και ας χρειά­ζε­σαι τόσες πολ­λές ώρες για να φτά­σεις μέχρι εκεί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.