- Διαφήμιση -

Πραστός: Ένα μεσαιωνικό χωριό στις πλαγιές του Πάρνωνα

Ο Πρα­στός είναι ένα υπέ­ρο­χο μεσαιω­νι­κό χωριό στις πλα­γιές του Πάρ­νω­να αξί­ζει κανείς να επι­σκε­φτεί. Στον αντί­πο­δα των δημο­φι­λέ­στε­ρων προ­ο­ρι­σμών στην Αρκα­δία, ο Πρα­στός προ­σφέ­ρει πλή­ρη ηρε­μία και γαλή­νη σε ένα σκη­νι­κό άκρως χαλαρωτικό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.