- Διαφήμιση -

Γνωρίστε το Σπήλαιο Κάψια

Το Σπή­λαιο Καψιά είναι ένα σπου­δαίο μνη­μείο της φύσης όχι μόνο για την Πελο­πόν­νη­σο αλλά και για όλη την Ελλά­δα. Βρί­σκε­ται στον νομό Αρκα­δί­ας περί­που 15 χιλιό­με­τρα μακριά από την Τρί­πο­λη και μόλις 1,5 χιλιό­με­τρο βόρεια από το ομώ­νυ­μο χωριό Κάψια στην κλει­στή λεκά­νη του Μαντι­νεια­κού οροπεδίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.