- Διαφήμιση -

Η εμβληματική εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στον Κάμπο της Μαντινείας

Στην καρ­διά του κάμπου της Αρχαί­ας Μαντί­νειας, ένα εντυ­πω­σια­κό οικο­δό­μη­μα ξεχω­ρί­ζει, προ­σελ­κύ­ο­ντας το βλέμ­μα και το ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών. Πρό­κει­ται για την εκκλη­σία της Αγί­ας Φωτει­νής, ένα αρχι­τε­κτο­νι­κό αριστούργημα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.