- Διαφήμιση -

Κυπαρίσσι Λακωνίας — Η όμορφη, καταπράσινη γωνιά όπως μαρτυρά το όνομά της

Το παραδοσιακό ψαροχώρι στην Πελοπόννησο που σου κλέβει την καρδιά

Δια­τη­ρώ­ντας μέχρι σήμε­ρα ανέ­πα­φα από τον μαζι­κό του­ρι­σμό το παρα­δο­σια­κό χρώ­μα και την υπέ­ρο­χη γρα­φι­κό­τη­τά του, το Κυπα­ρίσ­σι «κρυμ­μέ­νο» στην άκρη της Λακω­νί­ας, οφεί­λει την ονο­μα­σία του στα πολ­λά κυπα­ρίσ­σια που βρί­σκο­νται στην περιο­χή και απο­τε­λεί έναν ανε­ξά­ντλη­το προ­ο­ρι­σμό γεμά­το με μαγι­κά τοπία.

Το γρα­φι­κό, παρα­θα­λάσ­σιο χωριό, μετα­ξύ του Λεω­νι­δί­ου και της Μονεμ­βα­σιάς, απο­τε­λεί­ται από τρεις οικι­σμούς: την Παρα­λία, τη Μητρό­πο­λη και τη Βρύ­ση (ο παλαιό­τε­ρος οικι­σμός). Στην Παρα­λία τα πάλ­λευ­κα, χαμη­λά σπι­τά­κια με τα χρω­μα­τι­στά πορ­το­πα­ρά­θυ­ρα και τις χαρα­κτη­ρι­στι­κές κερα­μι­δο­σκε­πές δημιουρ­γούν την εντύ­πω­ση ότι βρί­σκε­ται σε κάποιο αιγαιο­πε­λα­γί­τι­κο νησί, ενώ πρω­τα­γω­νι­στούν και στις περισ­σό­τε­ρες φωτογραφίες.

Στα όσα αξί­ζει κανείς να επι­σκε­φτεί στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή και οι παρα­λί­ες, με την Μεγά­λη Άμμο να συγκα­τα­λέ­γε­ται στις πιο φημι­σμέ­νες, ενώ εξί­σου όμορ­φες επι­λο­γές απο­τε­λούν η ακτή της Αγιάς Κυρια­κής, καθώς και εκεί­νη του Φωκια­νού σε από­στα­ση 20 χλμ. από το χωριό

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.