- Διαφήμιση -

Η παραλία που ερωτεύτηκε ο Νίκος Καζαντζάκης

Έμεινε εκεί δύο χρόνια

Η παρα­λία της Καλο­γριάς είναι μια από τις ελλη­νι­κές παρα­λί­ες που έχει φωτο­γρα­φη­θεί και συζη­τη­θεί αρκε­τά. Και σίγου­ρα καθό­λου άδι­κα. Τα κρυ­στάλ­λι­να και καθα­ρά νερά, η χρυ­σή άμμος και γενι­κό­τε­ρα η τοπο­θε­σία θα σε συνε­πά­ρουν από το πρώ­το λεπτό.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.