- Διαφήμιση -

Τίρυνθα: Η πόλη που χτίστηκε από Κύκλωπες!

Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Η οχύ­ρω­ση του λόφου της Τίρυν­θας (στο 8ο χλμ. του δρό­μου Άργους – Ναυ­πλί­ου), που προ­φυ­λάσ­σει το ανα­κτο­ρι­κό συγκρό­τη­μα, είναι τόσο εντυ­πω­σια­κή κατα­σκευή, ώστε οι αρχαί­οι Έλλη­νες δεν μπο­ρού­σαν να δεχτούν ότι ολο­κλη­ρώ­θη­κε από ανθρώ­πι­νο χέρι. Έτσι, αρχι­τέ­κτο­νες της Τίρυν­θας θεω­ρή­θη­καν οι Κύκλω­πες, που έφε­ρε μαζί του από τη μακρι­νή Λυκία ο μυθι­κός ιδρυ­τής της πόλης, ο Προί­τος.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.