- Διαφήμιση -

Βούτυρο Ευρυτανίας: Μικρό και “νόστιμο”!

Ο μύθος θέλει να έχει πάρει το πρωτότυπο όνομά του, από κάποιον που κάποτε έφτιαχνε Βουτύρο τόσο νόστιμο που έκανε ξακουστό το χωριό.

 

Είναι ένας αμφι­θε­α­τρι­κά χτι­σμέ­νος οικι­σμός, με σήμα κατα­τε­θέν την εκκλη­σία της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής, την μεγα­λύ­τε­ρη του νομού. Πολύ συχνά οι επι­σκέ­πτες του τόπου επι­λέ­γουν το χωρίο για τη δια­μο­νή τους αφού δια­θέ­τει πολύ φρο­ντι­σμέ­νους ξενώνες.

Επι­βάλ­λε­ται επί­σης και μια επί­σκε­ψη στο Μου­σείο Εκπαί­δευ­σης, που στε­γά­ζε­ται στο παλιό σχο­λείο και φιλο­ξε­νεί σχο­λι­κά αντι­κεί­με­να περα­σμέ­νων δεκα­ε­τιών. Από εδώ θα αφή­σε­τε τον δρό­μο που οδη­γεί μέσα από ένα μαγευ­τι­κό ελα­τό­δα­σος  να σας «συστή­σει» στο διπλα­νό χωριό Νόστι­μο, όπου ξεχω­ρί­ζει ο παλιός νερό­μυ­λος και το πέτρι­νο γεφύ­ρι με την καμάρα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.