- Διαφήμιση -

Θεοτόκος: Η υπέροχη παραλία στο Πήλιο με το εντυπωσιακό αρχαίο ψηφιδωτό και τους κίονες

Η παρα­λία της Θεο­τό­κου, στο νότιο Πήλιο. Είναι ένας κολ­πί­σκος με χοντρή άμμο και μεγά­λα βότσα­λα, που εκτεί­νε­ται στα βόρεια του επι­βλη­τι­κού όγκου του ακρω­τη­ρί­ου της Σηπιάδος.

Η παρα­λία οφεί­λει το όνο­μά της στο ξωκ­κλή­σι της Θεο­τό­κου, που χτί­στη­κε στα 1807. Λίγα μέτρα από το εκκλη­σά­κι, μέσα σ’ έναν υπο­τυ­πω­δώς περι­φραγ­μέ­νο χώρο, βρί­σκε­ται ό,τι απέ­μει­νε από μια παλιά ανα­σκα­φι­κή προ­σπά­θεια, που δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε ποτέ: ένα τμή­μα ψηφι­δω­τού (το υπό­λοι­πο είναι καλυμ­μέ­νο), είσο­δος και δάπε­δο με λαξευ­τές πέτρες, μια ολό­λευ­κη μαρ­μά­ρι­νη κολώ­να, από τα ερεί­πια παλαιο­χρι­στια­νι­κής βασι­λι­κής, που υψω­νό­ταν σ’ αυτόν τον χώρο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.