- Διαφήμιση -

Νταμούχαρη — Ένας μικρός γραφικός οικισμός με δυο μικρούς κολπίσκους άγριας ομορφιάς

Η μεγαλοψυχία της φύσης που θαρρείς ότι παραδίδει την θάλασσα στα χέρια του βουνού του Πηλίου

Παρα­λια­κός γρα­φι­κός οικι­σμός 65 χλμ. από το Βόλο. Ένα υπέ­ρο­χο φυσι­κό λιμά­νι όπου θα μπο­ρέ­σε­τε να δεί­τε τον παλιό Βενε­τι­κό οικι­σμό και το Βυζα­ντι­νό κάστρο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόλος — Πήλιο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.