- Διαφήμιση -

Η Σκόπελος, το ομορφότερo νησί για τους Γάλλους — «Αναβίωση» του Mamma Mia σε βράχο ύψους 100 μέτρων

Την πρώ­τη θέση ανά­με­σα στις έξι ομορ­φό­τε­ρες κινη­μα­το­γρα­φι­κές τοπο­θε­σί­ες της Ελλά­δας που δημιουρ­γούν μονα­δι­κές ταξι­διω­τι­κές εμπει­ρί­ες κατέ­χει η Σκό­πε­λος στον κατά­λο­γο που ανα­κοί­νω­σε η γαλ­λι­κή ιστο­σε­λί­δα generationvoyage.fr μετά από έρευ­να στις προ­τι­μή­σεις των ανα­γνω­στών της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.