- Διαφήμιση -

«Το μάτι του Θεού»: Η εντυπωσιακή φάτνη των Μετεώρων

Στο επι­βλη­τι­κό σκη­νι­κό των Μετε­ώ­ρων δεσπό­ζει μια ξεχω­ρι­στή φάτ­νη, η οποία βρί­σκε­ται μέσα σε μια σπη­λιά, πάνω από την πόλη της Καλα­μπά­κας. Ο βρά­χος ονο­μά­ζε­ται από τους ντό­πιους «Αμπά­ρια» και «Μάτι του Θεού» και βρί­σκε­ται πίσω από το Μου­σείο Ψηφια­κής Απεικόνισης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.