- Διαφήμιση -

Άμπελος Σάμου: Το χωριό — μπαλκόνι με θέα το Αιγαίο

Ο οικι­σμός της Αμπέ­λου βρί­σκε­ται στη βόρεια πλευ­ρά της Σάμου και σε από­στα­ση 25 χιλ. απο την πρω­τεύ­ου­σα το Βαθύ. Aπο­τε­λεί ένα απο τα παλαιό­τε­ρα και πολυ­πλη­θέ­στε­ρα χωριά που βρί­σκο­νται κτι­σμέ­να στο έντο­νο ανά­γλυ­φο του ομώ­νυ­μου όρους που κατέ­χει με την σει­ρά του ένα απο τα μεγα­λύ­τε­ρα υψό­με­τρα του Αιγαί­ου. Η θέση του οικι­σμού και η έντο­νη κλί­ση του εδά­φους που ξεπερ­νά το 40% στα περισ­σό­τε­ρα σημεία του δημιουρ­γούν ένα φυσι­κό μπαλ­κό­νι με υπέ­ρο­χη θέα στο Βόρειο Αιγαίο και στα κοντι­νά παρά­λια της Μικράς Ασίας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.