- Διαφήμιση -

Πυργί: Το ζωγραφιστό χωριό της Χίου

Το Πυρ­γί στη Χίο, γνω­στό και ως το «ζωγρα­φι­στό» χωριό της Μυρο­βό­λου νήσου, είναι από τους προ­ο­ρι­σμούς που ασκούν απα­ρά­μιλ­λη γοη­τεία στους επι­σκέ­πτες του. Με κτί­ρια που στην κυριο­λε­ξία είναι ζωγρα­φι­σμέ­να ‑κυρί­ως σε ασπρό­μαυ­ρες απο­χρώ­σεις- δημιουρ­γεί­ται η αίσθη­ση στον επι­σκέ­πτη του ότι βρί­σκε­ται μέσα σε κάποιον ολο­ζώ­ντα­νο πίνα­κα ζωγραφικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.