- Διαφήμιση -

Φεστιβάλ Κολωνού — Το ραντεβού με τον πολιτισμό που δεν πρέπει να χάσετε

Ο αγαπημένος θεσμός της πόλης επιστρέφει δυναμικά

Το Φεστι­βάλ Κολω­νού επι­στρέ­φει δυνα­μι­κά και υπο­δέ­χε­ται τους κατοί­κους της πόλης με εξαι­ρε­τι­κές μου­σι­κές και θεα­τρι­κές προ­τά­σεις από 6 έως 28 Σεπτεμ­βρί­ου 2021 στο Θέα­τρο Κολωνού.

Το Φεστι­βάλ Κολω­νού απο­τε­λεί φέτος την από­λυ­τη πρό­τα­ση και για τους λάτρεις του θεά­τρου και της μου­σι­κής, με ένα πολυ­συλ­λε­κτι­κό πρό­γραμ­μα θεα­τρι­κών και μου­σι­κών παρα­στά­σε­ων υψη­λών προ­δια­γρα­φών από κατα­ξιω­μέ­νους δημιουργούς.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στην Ομά­δα μας στο Facebook:

Κολω­νός  — Αγιος Κων­στα­ντί­νος σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.