- Διαφήμιση -

Στις 14 Νοεμβρίου1989, ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων

Η Ορχή­στρα των Χρω­μά­των ιδρύ­θη­κε το 1989 από τον Μάνο Χατζι­δά­κι. Το επί­ση­μο λογό­τυ­πο της Ορχή­στρας των Χρω­μά­των. Ο Μάνος Χατζι­δά­κις την ίδρυ­σε ορα­μα­τι­ζό­με­νος ένα επί­λε­κτο μου­σι­κό σύνο­λο, το οποίο θα παρου­σί­α­ζε πρω­τό­τυ­πα προ­γράμ­μα­τα. Η πρώ­τη συναυ­λία δόθη­κε στις 23 Νοεμ­βρί­ου του 1989 στο θέα­τρο “Παλ­λάς”…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.