- Διαφήμιση -

Οι τεχνολογίες που θα σημαδέψουν το 2024: Από τη συναισθηματική τεχνητή νοημοσύνη στο διάστημα

Η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη ήταν η τεχνο­λο­γία που σημά­δε­ψε το 2023. Για τη νέα χρο­νιά, ανα­μέ­νο­νται νέα τεχνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα που θα μπο­ρού­σαν να «κλέ­ψουν» τη δόξα από τα chatbots, όπως το ChatGPT της OpenAI και της Microsoft ή το Bard της Google…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.