- Διαφήμιση -

«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Πως θα υποβληθεί η αίτηση από τους ενδιαφερόμενους στην πλατφόρμα

Η πλατ­φόρ­μα «Ανα­και­νί­ζω-Νοι­κιά­ζω» άνοι­ξε. Το πρό­γραμ­μα αφο­ρά στην επι­δό­τη­ση της ανα­καί­νι­σης ή επι­σκευ­ής κενών οικιών και δια­με­ρι­σμά­των με σκο­πό την ενοι­κί­α­σή τους και καλύ­πτει το 40% των δαπανών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.