- Διαφήμιση -

«Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Η προδημοσίευση του προγράμματος

Προ­δη­μο­σιεύ­τη­κε το πρό­γραμ­μα του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας «Αλλά­ζω συσκευή για τις επι­χει­ρή­σεις», με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 105,6 εκατ. ευρώ. Η πρω­το­βου­λία υλο­ποιεί­ται στο πλαί­σιο της δρά­σης: «Εξοι­κο­νο­μώ – Επι­χει­ρώ­ντας», με την υπο­στή­ρι­ξη του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης και Ανθεκτικότητας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.