- Διαφήμιση -

Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα: Πώς θα κάνετε διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού

Ενό­ψει της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας και του Πάσχα οι κάτο­χοι επι­τα­γών (voucher) κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν δια­κο­πές σε του­ρι­στι­κά κατα­λύ­μα­τα του Μητρώ­ου Παρό­χων της ΔΥΠΑ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.