- Διαφήμιση -

Για ένα νέο νόημα στον ορίζοντα

Του Στέρ­τσου Χαράλαμπου.

Μια θρυμ­μα­τι­σμέ­νη κοι­νω­νία σε συν­θή­κες παρα­γω­γι­κής ανα­διάρ­θρω­σης του κεφα­λαί­ου είναι δύσκο­λο να επα­να­συ­ντε­θεί. Πολύ περισ­σό­τε­ρο όταν οι οδη­γη­τι­κές ικα­νό­τη­τες των κοι­νω­νι­κών υπο­κει­μέ­νων χρειά­ζε­ται να δοκι­μα­σθούν, να ανα­πτυ­χθούν και να ενο­ποι­η­θούν επι­νο­ώ­ντας νέες μορ­φές πολι­τι­κής κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης. Δεδο­μέ­νης της αδυ­να­μί­ας του πολι­τι­κού συστή­μα­τος να λει­τουρ­γή­σει ενο­ποι­η­τι­κά και άρα να κοι­νω­νι­κο­ποι­ή­σει πολι­τι­κά την κοι­νω­νία το ερώ­τη­μα που τίθε­ται είναι πως θα δια­μορ­φω­θούν ιστο­ρι­κά υπο­κεί­με­να που θα μπο­ρέ­σουν να συνε­γεί­ρουν, να εμπνεύ­σουν, να καθο­δη­γή­σουν ευρύ­τε­ρα πλειο­ψη­φι­κά ρεύ­μα­τα εντός της ελλη­νι­κής κοινωνίας.
Μες σ’αυτή την ιστο­ρι­κή περι­δί­νη­ση είναι ανά­γκη να επι­νο­ή­σου­με τρό­πους και συμπε­ρι­φο­ρές που μας οδη­γούν συν­θε­τι­κά μ’ ένα πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο σε μια άλλη πορεία. Η ανα­στο­χα­στι­κό­τη­τα των κοι­νω­νι­κών δικτύ­ων μπο­ρεί να απορ­ρο­φή­σει την αδυ­να­μία του κρά­τους να χει­ρι­στεί το ζήτη­μα της πολυ­πλο­κό­τη­τας. Ένα υπερ­φορ­τι­σμέ­νο κρά­τος από τη μια πλευ­ρά και μια αδύ­να­μη κοι­νω­νία με ελλεί­πο­ντες κρί­κους από την άλλη πλευ­ρά είναι οι όψεις του ίδιου νομί­σμα­τος που κατα­δει­κνύ­ει την κρί­ση και την υπερ­φόρ­τι­ση του συστή­μα­τος ικα­νο­ποί­η­σης και δια­χεί­ρι­σης των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών. Το κρά­τος οφεί­λει να δομή­σει συνά­ψεις με τα κοι­νω­νι­κά δίκτυα και τους ενερ­γούς πολί­τες και όχι να παρά­γει αντι­πα­λό­τη­τα, γρα­φειο­κρα­τία, δια­φθο­ρά. Οι πολι­τι­κοί δια­χει­ρι­στές οφεί­λουν να ακούν, να ανα­στο­χά­ζο­νται και να ανα­προ­σαρ­μό­ζουν τις στρα­τη­γι­κές τους.
Η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα μιας νέας συμπε­ρι­φο­ράς που συν­θέ­τει, παρά­γει, δημιουρ­γεί. ανα­στο­χά­ζε­ται είναι ικα­νή και ανα­γκαία προ­ϋ­πό­θε­ση για μια νέα εκκί­νη­ση, για μια νέα εμπι­στο­σύ­νη. Τα νέα ένζυ­μα που θα απλω­θούν στον ήδη υπάρ­χο­ντα κοι­νω­νι­κό οργα­νι­σμό υπάρ­χουν. Μόνο που οι προ­ε­ξάρ­χο­ντες του πολι­τι­κού παι­χνι­διού δεν τα χρη­σι­μο­ποιούν υπο­δειγ­μα­τι­κά για­τί οι θα ανα­τρα­πούν οι ίδιοι ως φορείς παλαιών υπο­δειγ­μά­των συμπε­ρι­φο­ράς. Το ζήτη­μα σε μια φρα­κα­ρι­σμέ­νη κοι­νω­νία είναι εξό­χως πολι­τι­κό. Χρειά­ζε­ται οι ενερ­γοί πολί­τες, η κοι­νω­νία των πολι­τών, τα δίκτυα συλ­λο­γι­κο­τή­των, οι παρα­γω­γι­κές και δημιουρ­γι­κές δυνά­μεις της εργα­σί­ας, της παρα­γω­γής, της αυτο­διοί­κη­σης, της κοι­νω­νι­κής οικο­νο­μί­ας, τα προ­ο­δευ­τι­κά κόμ­μα­τα και κινή­μα­τα να απο­μο­νώ­σουν τους εχθρούς της νεω­τε­ρι­κό­τη­τας, της και­νο­το­μί­ας, της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, της παρα­γω­γής, της εξω­στρέ­φειας, της δημο­κρα­τί­ας. Να δοθεί δύνα­μη και πολι­τι­κή συγκα­τά­θε­ση να ανα­δυ­θούν στην κοι­νω­νία και οικο­νο­μία οι δημιουρ­γι­κές δυνά­μεις που μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν και εν τέλει να δια­σώ­σουν τη χώρα μέσα σε ένα απαι­τη­τι­κό και αντα­γω­νι­στι­κό διε­θνές περι­βάλ­λον. Ήδη οι περισ­σό­τε­ρες δημιουρ­γι­κές δυνά­μεις του Έθνους βρί­σκο­νται εκτός συνό­ρων. Η Ελλά­δα πρέ­πει να κατα­στεί ένας ελκυ­στι­κός προ­ο­ρι­σμός προ­σέλ­κυ­σης, επι­στρο­φής και ελλι­με­νι­σμού κεφα­λαί­ων και δημιουρ­γι­κών δυνά­με­ων. ένας χρή­σι­μος κόμ­βος ανά­με­σα στα δίκτυα (οικο­νο­μι­κά, ενερ­γεια­κά, τεχνο­λο­γι­κά κλπ), που ανα­πτύσ­σο­νται στο σύγ­χρο­νο κόσμο.
Ιδέ­ες και λύσεις υπάρ­χουν. Το ερώ­τη­μα είναι ποιες κοι­νω­νι­κές και οικο­νο­μι­κές δυνά­μεις πλέ­ον μπο­ρούν να οδη­γή­σουν τη χώρα εμπρός. Πως τα κόμ­μα­τα που είναι πιο κοντά στην δυνα­τό­τη­τα εφαρ­μο­γής των λύσε­ων και ανα­γκαί­ων μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων μπο­ρούν να συγ­χρο­νι­σθούν με κοι­νω­νι­κές πλειο­ψη­φί­ες ενά­ρε­τες και διευ­θύ­νου­σες μιας παρα­γω­γι­κής και εθνι­κής ανασύνταξης.
Το να δημιουρ­γή­σου­με ένα νέο νόη­μα στον ορί­ζο­ντα ξεπερ­νώ­ντας το παρόν θα κρί­νει και την ικα­νό­τη­τα εθνι­κής επι­βί­ω­σης μιας και οι προ­βο­λές δημο­γρα­φι­κών και κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κών δεδο­μέ­νων περι­γρά­φο­νται δυσοίωνες.

Ο Στέρ­τσος Χαρά­λα­μπος είναι πτυ­χιού­χος Διε­θνών και Ευρω­παϊ­κών Σπουδών.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Πολι­τι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.