- Διαφήμιση -

«Ξεπάγωμα» τριετιών: Ποιους αφορούν – Πως διαμορφώνονται οι μισθοί

Το ξεπά­γω­μα των τριε­τιών που ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός από το βήμα της ΔΕΘ για τον ιδιω­τι­κό τομέα θα αφο­ρά εκεί­νους τους εργα­ζο­μέ­νους οι οποί­οι δεν είχαν κατο­χυ­ρώ­σει τριε­τία το 2012. Για αυτούς, ανε­ξάρ­τη­τα από το αν θα μπο­ρού­σαν να κατο­χυ­ρώ­σουν επί­δο­μα προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας στο διά­στη­μα 2012–2023, ο χρό­νος για το επί­δο­μα προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας θα αρχί­σει να μετρά από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.