- Διαφήμιση -

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 για τους πληγέντες της Θεσσαλίας

Η Τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή, θα λει­τουρ­γεί δωρε­άν όλο το 24ωρο, ως εξει­δι­κευ­μέ­νη ψυχο­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη σε κάθε άνθρω­πο, που έχει επη­ρε­α­στεί είτε άμε­σα είτε έμμε­σα από τις πλημ­μύ­ρες στην Θεσσαλία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.