- Διαφήμιση -

«Η Πόλις Εάλω»

Σταύ­ρος Κου­τρής Αντι­στρά­τη­γος ε.α.

Υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής με την ΝΙΚΗ

 

29 Μαΐ­ου του 1453.

Έπε­σε η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, η Βασι­λεύ­ου­σα, η Πόλη των πόλεων.

Η Πόλη έπε­σε, αλλά δεν έπε­σε το φρό­νη­μα των Ρωμιών. Ο ίδιος ο αυτο­κρά­το­ρας έχο­ντας επί­γνω­ση της ιστο­ρι­κής του ευθύ­νης δεν παρα­δί­δει την Πόλη απα­ντώ­ντας στον Μεχ­μέτ: «… Το δε την πόλιν σοι δού­ναι ουτ’ εμόν εστίν ουτ’ άλλου των κατοι­κού­ντων εν αυτή, κοι­νή γαρ γνώ­μη πάντες αυτο­προ­αι­ρέ­τως απο­θα­νού­μεν και ου φει­σό­με­θα της ζωής ημών».

Το παρά­δειγ­μά του αιώ­νιο, αντά­ξιο των προ­γό­νων μας. Έγι­νε ο θρύ­λος που λέει πως «Άγγε­λος Κυρί­ου, μαρ­μά­ρω­σε το Βασι­λιά και τον έκρυ­ψε σε μια σπη­λιά μέχρι να έρθει «το πλή­ρω­μα του χρό­νου». Τότε ο Άγγε­λος θα τον ξυπνή­σει, και με το σπα­θί του, θα απε­λευ­θε­ρώ­σει την Πόλη».

Και η δημο­τι­κή μού­σα παρη­γο­ρεί την κλαί­ου­σα Παναγιά:

«Σώπα­σε κυρά Δέσποι­να και μην πολυ­δα­κρύ­ζεις, πάλι με χρό­νια με και­ρούς, πάλι δικά

μας θα’ ναι…»

Αυτό το παρά­δειγ­μα του Βασι­λιά των Ρωμιών, που έγι­νε ζωντα­νή παρά­δο­ση, γίνε­ται και πολι­τι­κό και διπλω­μα­τι­κό επι­χεί­ρη­μα στο στό­μα του Κολο­κο­τρώ­νη που απα­ντά στον Λόρ­δο Χάμμιλτων:

«Εμείς, καπε­τάν Άμιλ­των, ποτέ συμ­βι­βα­σμόν δεν εκά­μα­μεν με τον Τούρ­κο. Άλλους έκο­ψε, άλλους εσκλά­βω­σε με το σπα­θί και άλλοι, καθώς εμείς, εζού­σα­μεν ελεύ­θε­ροι από γενεά εις γενεά. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ μας εσκο­τώ­θη, καμ­μία συν­θή­κη δεν έκα­με. Η φρου­ρά του είχε παντο­τι­νόν πόλε­μον με τους Τούρ­κους και δύο φρού­ρια ήταν πάντο­τε ανυπότακτα …»

Ο Κων­στα­ντί­νος Παλαιο­λό­γος δεί­χνει με το παρά­δειγ­μά του το πρα­κτέο. Ας το ακο­λου­θεί κάθε Άρχο­ντας αυτού του τόπου. Έχει ιστο­ρι­κή ευθύ­νη και η κάθε πρά­ξη του γρά­φε­ται στις δέλ­τους της Ιστο­ρί­ας και σημα­δεύ­ει τον τόπο και το Έθνος για γενιές.

Η Ελλά­δα μας δεν είναι τυχαία οντό­τη­τα, δεν ήρθε, πέρα­σε και θα φύγει. Έρχε­ται από παλιά και θα ζεί αιώ­νια. Έχει βαθιά και εξό­χως ένδο­ξη Ιστο­ρία και ανθρώ­πους με ιερές ψυχές, που μπο­ρούν να τη δια­μορ­φώ­νουν ανά τους αιώ­νες. Όπως έγρα­ψε και ο εθνι­κός μας ποι­η­τής Διο­νύ­σιος Σολωμός

«Κλεί­σε μέσα στην ψυχή σου την Ελλά­δα και θα αισθαν­θείς να λαχτα­ρί­ζει μέσα σου κάθε

είδους μεγα­λείο».

«ΟΧΙ στην Εθνι­κή μιζέ­ρια, ΝΑΙ στην Εθνι­κή λύτρωση!»

 

σχε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα του υπο­ψη­φί­ου μπο­ρεί­τε να ακο­λου­θή­σε­τε εδώ

  1. για Τουρ­κία.….

 

 2. Ο Αντι­στρά­τη­γος ε.α  Σταύ­ρος Κου­τρής, για την απα­ρά­δε­κτη στά­ση της κυβέρ­νη­σης ένα­ντι της Τουρ­κί­ας, αλλά και για τα προ­βλή­μα­τα της καρ­διάς των Ενό­πλων Δυνά­με­ων – τους Αξιω­μα­τι­κούς, Υπα­ξιω­μα­τι­κούς και Επαγ­γελ­μα­τί­ες Οπλί­τες, στην πρω­ι­νή εκπο­μπή του ΜΑXIMUM FM 93,6, στον Δ. Κολιό:

https://radiomax.gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%82-%CF%88%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF-%CE%AD%CF%87%CE%B5/

2. Ο Στρα­τη­γός ανα­λύ­ει το πολι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό τοπίο στον δημο­σιο­γρά­φο Γ. Παπα­γιάν­νη, Real FM:

https://www.youtube.com/watch?v=bZb3weF5g0o&ab_channel=StavrosKoutris

3. Στην εκπο­μπή Leaders με τον Ηλία Παπα­νι­κο­λά­ου,  ανα­πτύσ­σει θέμα­τα ενδια­φέ­ρο­ντος, όπως το πρό­σφα­το κατά­πτυ­στο νομο­θέ­τη­μα για το «γάμο» των ομο­φυ­λο­φί­λων κ.λ.π:

https://www.youtube.com/watch?v=iefJOK5Q3LI&ab_channel=StarTvGreece

Αντι­στρά­τη­γος ε.α. Σταύ­ρος Κουτρής

Επί­τι­μος Διοι­κη­τής 98 ΑΔΤΕ «ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»

τ. Πρό­ε­δρος ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Υπο­ψή­φιος Ευρω­βου­λευ­τής με τη ΝΙΚΗ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.