- Διαφήμιση -

Το Αντάμωμα Ελλήνων από τα κατεχόμενα ελληνικά χωριά της Αζοφικής στο Πανηγύρι του Κιέβου

Στο Αντά­μω­μα στο Παναϊρ (Πανη­γύ­ρι) στο Κίε­βο υπήρ­χαν πάρα πολ­λοί ανά­με­σα στους περί­που τρεις χιλιά­δες συγκε­ντρω­μέ­νους, συμπα­τριώ­τες από κατε­χό­με­να ελλη­νι­κά χωριά και πόλεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.