- Διαφήμιση -

Μαγιορκίνης: Δημογραφικό και κλιματική αλλαγή απειλούν το σύστημα Υγείας

Η μεγα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση που έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν τα συστή­μα­τα υγεί­ας στο άμε­σο μέλ­λον είναι η επι­δη­μία του δημο­γρα­φι­κού προ­βλή­μα­τος», προ­σθέ­τει, «και θα πρέ­πει να δού­με με ποιους τρό­πους θα το κάνου­με αυτό πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά. Δυστυ­χώς, δεν υπάρ­χουν απλές λύσεις»…

εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.