- Διαφήμιση -

Rootsmania!

του Χαρά­λα­μπου Στέρτσου

Πάνω από 2 εκα­τομ­μύ­ρια! σελί­δες, πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών και πάνω από 130 εκα­τομ­μύ­ρια γενε­α­λο­γι­κά δέν­δρα (μέσω ανα­λύ­σε­ων DNA) έχουν συγκε­ντρω­θεί σε γενε­α­λο­γι­κούς ιστό­το­πους. Οι ιστό­το­ποι  Ancesty.com, MyHeritage, Geni ( περιέ­χει πάνω από 13 εκα­τομ­μύ­ρια γενε­α­λο­γι­κά δέν­δρα), Science Alert,  κ.ά  είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κοί αυτής της τάσης που του­λά­χι­στον στη Βόρεια Αμε­ρι­κή (ΗΠΑ, Κανα­δάς) απο­τε­λεί μόδα.

Η παρα­δο­σια­κή πρα­κτι­κή ήταν η ανα­ζή­τη­ση πλη­ρο­φο­ριών σε ληξιαρ­χεία, πρά­ξεις γάμων, βαπτί­σε­ων και θανά­των. Στο βαθ­μό που πολ­λά από αυτά τα δεδο­μέ­να ψηφιο­ποι­ή­θη­καν η ανα­ζή­τη­ση τους κατά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος μετα­το­πί­στη­κε στο δια­δί­κτυο μέσω πολ­λών ιστο­σε­λί­δων. Σε πολ­λές από αυτές υπάρ­χει συν­δρο­μή κι ενθάρ­ρυν­ση τοπο­θέ­τη­σης στοι­χεί­ων του γενε­α­λο­γι­κού δέν­δρου έτσι ώστε να διευ­κο­λύ­νουν αυτή τη διε­θνή προ­σπά­θεια αυτογνωσίας

Πολ­λοί κοι­νω­νι­κοί επι­στή­μο­νες όπως οι: Touraine (2005),  Beck (1994), Wright (2007), Chrysochoou (2003) έχουν επι­ση­μά­νει πως η παγκο­σμιο­ποί­η­ση άλλα­ξε τις όψεις της κοι­νω­νι­κής ζωής κι άρα τις κοι­νω­νι­κές δρά­σεις, διεκ­δι­κή­σεις κι ενδια­φέ­ρο­ντα. Σε αυτές τις μετα­το­πί­σεις η ταυ­τό­τη­τα η οποία απο­τε­λεί δυνα­μι­κή κυκλι­κή έννοια που εμπε­ρι­κλεί­ει τις όψεις της γνώ­σης ενός ατό­μου για τον εαυ­τό του, τα αιτή­μα­τα που εγεί­ρει από τους άλλους και την ανα­γνώ­ρι­ση επα­να­νοη­μα­το­δο­τεί­ται από την ιδε­ο­λο­γία που έχει απο­κτή­σει από την παγκο­σμιο­ποί­η­ση. Μέσα σε αυτό το νέο μοντέ­λο όπου η ίδια η πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή διάρ­θρω­ση αδυ­να­τεί να δώσει λύσεις, όπου η κοι­νω­νι­κή δια­στρω­μά­τω­ση, η κοι­νω­νι­κή κινη­τι­κό­τη­τα, η διεκ­δί­κη­ση κοι­νω­νι­κών δικαιω­μά­των αδυ­να­τούν να υπο­στη­ρί­ξουν το κοι­νω­νι­κό υπό­δειγ­μα ανα­δύ­ε­ται το πολι­τι­σμι­κό παρά­δειγ­μα. Οι διεκ­δι­κή­σεις πλέ­ον γίνο­νται πολι­τι­σμι­κές, ηθι­κές, κοι­νο­τι­κές,  οικου­με­νι­κές και έχουν στό­χο να δώσουν στο υπο­κεί­με­νο ένα νέο πρό­τυ­πο, αξί­ες, στή­ρι­ξη και ελευ­θε­ρία. Ο Θεός, η ατα­ξι­κή κοι­νω­νία αδυ­να­τούν να νοη­μα­το­δο­τή­σουν κοι­νω­νι­κές αξί­ες όπως στο παρελ­θόν. Ο Αρης Φακί­νος στο βιβλίο του «Τα παι­διά του Οδυσ­σέα» γρά­φει: …Μακριά από τη πατρί­δα μας δεν θα επι­ζού­σα­με παρά μονά­χα όσο και­ρό μένα­με κολ­λη­μέ­νοι στις ρίζες μας, σαν  λίγοι σβώ­λοι από τη γη μας.

Ο άνθρω­πος στις μέρες μας στρέ­φε­ται στο κοντι­νό του περι­βάλ­λον, στην οικο­γέ­νεια, στην κοι­νό­τη­τα, για να ανα­νοη­μα­το­δο­τή­σει την ταυ­τό­τη­τά του. Κι αυτό μέσα σε κατα­στά­σεις οικο­νο­μι­κής κρί­σης, σύγ­χυ­σης, παγκο­σμιο­ποί­η­σης εντεί­νε­ται. Η μνή­μη και τα αυθε­ντι­κά τεκ­μή­ρια του παρελ­θό­ντος έρχο­νται αρω­γοί στη δια­τή­ρη­ση ιστο­ρι­κής και πολι­τι­σμι­κής  ταυτότητας.

Ο Γιά­νιβ Ερλιχ καθη­γη­τής υπο­λο­γι­στι­κής βιο­λο­γί­ας επι­κε­φα­λής μιας ομά­δας ερευ­νη­τών του πανε­πι­στή­μιου Κολού­μπια της Νέας Υόρ­κης μελέ­τη­σαν τα γενε­α­λο­γι­κά «προ­φίλ» 86 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ατό­μων και ανα­κά­λυ­ψαν μακρι­νούς οικο­γε­νεια­κούς  δεσμούς αίμα­τος ή γάμου ανά­με­σα σε 13 εκα­τομ­μύ­ρια  ανθρώ­πους δια­σκορ­πι­σμέ­νους σε διά­φο­ρα μήκη και πλά­τη του πλα­νή­τη μας. Ταυ­τό­χρο­να η έρευ­να αυτή βοή­θη­σε να κατα­νο­ή­σου­με τις νέες συνή­θειες ή τις αλλα­γές κοι­νω­νι­κών συν­θη­κών της ανθρω­πό­τη­τας τους τελευ­ταί­ους αιώ­νες! Για παρά­δειγ­μα μελε­τώ­ντας σε βάθος χρό­νου πέντε αιώ­νων τις μετα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών δια­πι­στώ­θη­κε ότι πριν το 1750  οι περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι στις ΗΠΑ παντρεύ­ο­νταν άτο­μα που ζού­σαν σε από­στα­ση λιγό­τε­ρη των δέκα χιλιο­μέ­τρων από αυτούς ενώ 200 χρό­νια μετά (από το 1950 κι έπει­τα) παντρεύ­ο­νται  κάποιον‑α  που έχει γεν­νη­θεί μέχρι και εκα­τό χιλιό­με­τρα από τον τόπο γέν­νη­σης τους. Επί­σης μετα­ξύ 1650- 1850  ήταν συχνός ο γάμος σε τεταρ­τό­ξα­δερ­φα αλλά όχι σήμε­ρα πια. Σε μια άλλη δια­πί­στω­ση οι ερευ­νη­τές κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι κατά τα τελευ­ταία 300 χρό­νια οι γυναί­κες στη Β. Αμε­ρι­κή και στην Ευρώ­πη είχαν την τάση να μετα­να­στεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο από ό,τι οι άνδρες. Οι άνδρες όμως  ταξί­δευαν πιο μακριά σε σχέ­ση με τις γυναίκες!

Πολ­λά συμπε­ρά­σμα­τα θα προ­κύ­ψουν από την περαι­τέ­ρω αξιο­ποί­η­ση των γενε­α­λο­γι­κών δέν­δρων. Εξάλ­λου πολ­λές επι­στή­μες όπως η ψυχα­νά­λυ­ση, η γενε­τι­κή, η ιατρι­κή, η ανθρω­πο­λο­γία, η κοι­νω­νιο­λο­γία, η οικο­νο­μία και χρη­σι­μο­ποιούν τα γενε­α­λο­γι­κά δέν­δρα για να εξα­γά­γουν πλεί­στα συμπε­ρά­σμα­τα. Οι ψυχο­λό­γοι χρη­σι­μο­ποιούν το γενε­ό­γραμ­μα δια­γνω­στι­κά και θερα­πευ­τι­κά προ­σπα­θώ­ντας να κατα­νο­ή­σουν επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες συμπεριφορές.

Η Rootsmania είναι ζήτη­μα χρό­νου να γίνει μόδα και στη χώρα μας μόλις  ο κονιορ­τός της οικο­νο­μι­κής κρί­σης και του κορο­νοϊ­ού υπο­χω­ρή­σει και οι άνθρω­ποι μπο­ρέ­σουν να ξανα­κοι­τά­ξουν   με ασφά­λεια εντός τους. Ίσως τότε εκπλα­γούν όταν συνει­δη­το­ποι­ή­σουν ότι κατά­γο­νται από έναν μακρι­νό πρίγκηπα….όπως στα παρα­μύ­θια… που πάντα αγα­πά­με να ψάχνου­με στη ζωή μας!

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κοι­νω­νιο­λο­γία σήμε­ρα Sociology today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.