- Διαφήμιση -

24 Ιανουαρίου-Απεργία στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Απερ­γία στις Δημό­σιες Οικο­νο­μι­κές Υπη­ρε­σί­ες. Οι εργα­ζό­με­νοι στις Δημό­σιες Οικο­νο­μι­κές Υπη­ρε­σί­ες (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Κτη­μα­τι­κές Υπη­ρε­σί­ες) προ­χω­ρούν σε 24ωρη απερ­γία την Τετάρ­τη 24 Ιανουα­ρί­ου 2024, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τις αντί­ξο­ες συν­θή­κες εργα­σί­ας στις οποί­ες βρίσκονται…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.