- Διαφήμιση -

To «ελληνικό παράδειγμα από τη Νάξο» στο Νταβός: Δείτε το ντοκιμαντέρ του Laguna Coast

Το Laguna Coast Foundation, με έδρα τη Νάξο, έχει δημιουρ­γή­σει τον οδι­κό χάρ­τη για το μεγα­λύ­τε­ρο έργο ανά­πλα­σης στη νησιω­τι­κή Ελλά­δα. Από τη στιγ­μή της παρου­σί­α­σής του, μόλις έναν χρό­νο πριν, το έργο αυτό έγι­νε θέμα συζή­τη­σης σε εγχώ­ρια και διε­θνή μέσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.