- Διαφήμιση -

Aναδιάρθρωση του ΔΣ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας

Με από­φα­ση της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του Οργα­νι­σμού Σιδη­ρο­δρό­μων Ελλά­δος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), στην οποία συμ­με­τέ­χουν ο Υπουρ­γός Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και Οικο­νο­μι­κών, Κωστής Χατζη­δά­κης και ο Υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Χρή­στος Σταϊκούρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.