- Διαφήμιση -

Ανοδική τάση +2,584%… στα αεροδρόμια στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού!

Σημάδια ανάκαμψης στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων.

Ειδι­κό­τε­ρα, από τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία της ΥΠΑ για την επι­βα­τι­κή κίνη­ση των αερο­δρο­μί­ων το πεντά­μη­νο Ιανουα­ρί­ου-Μαΐ­ου του 2021 προ­κύ­πτουν τα ακόλουθα:

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Αερο­πλά­νο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.