- Διαφήμιση -

Οι παραμυθένιες παραλίες της Θεσπρωτίας

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της, περίπου το 70%, είναι καλυμμένο από βουνά, η Θεσπρωτία διαθέτει ονειρικές παραλίες..!

Στη Θεσπρω­τία, μπο­ρεί κανείς θα βρει παρα­λί­ες με άμμο ή βότσα­λο, απέ­ρα­ντες ακρο­για­λιές, μικρούς και ήσυ­χους κόλ­πους, οργα­νω­μέ­νες ή ερη­μι­κές, με ένα κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό στοι­χείο: τα κρυ­στάλ­λι­να και διαυ­γή νερά του Ιονί­ου που προ­σκα­λούν σε αμέ­τρη­τα καλο­και­ρι­νά και άκρως δρο­σι­στι­κά μακροβούτια.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ηγου­με­νί­τσα σήμε­ρα Igoumenitsa today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.